Политика по управление

Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята Политика по управление, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията. Нашата основна цел е:ДА ДОПРИНЕСЕМ ЗА ПОВИШАВАНЕТО НА ЗДРАВНАТА КУЛТУРА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕВЕНЦИЯ И ТЕРАПИЯ С ЕФЕКТИВНИ ПРИРОДНИ ЕКСТРАКТИ БЕЗ СТРАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ, ЧРЕЗ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, КАКТО И ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА, КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, С ПОСТОЯННО КАЧЕСТВО И ГАРАНТИРАНА БЕЗОПАСНОСТ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИТЕ И РЕГУЛАТОРНИ РАЗПОРЕДБИ. Политиката по управление на Фортекс Нутрасютикалс ООД се осъществява чрез постигането на следните основни цели:

  • Гарантиране на безопасност на произвежданите продукти, чрез стриктно спазване на хигиенните и технологичните изисквания
  • Предпазване на продуктите по време на съхранение и доставка, така че да се запазят качествата им и да се осигури безопасното им ползване
  • Коректно обслужване на клиентите
  • Непрекъснато проучване на изискванията и очакванията на другите заинтересовани страни, включително на регулаторните органи
  • Разнообразяване на асортиментната гама в съответствие с развитието на науката и изискванията на потребителите
  • Разширяване на пазарните позиции чрез навлизане в нови пазари
  • Поддържане и развитие на компетентността на служителите с цел постигане на добри резултати
  • Стриктен контрол на доставчиците за гарантиране на качеството и безопасността на предлаганите хранителни добавки
  • Контрол върху дейностите, извършвани от подизпълнителите, за гарантиране на качеството на козметичните и медицинските продукти, и лекарствените средства

За постигане на тези цели и задачи в Организацията е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 и GMP за лекарствени продукти, която е поддържана и постоянно преглеждана за нейната адекватност.

КАТО УПРАВИТЕЛ НА ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС ООД  ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ.

Управител: Георги Филипов

гр. София, 2020